سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه شجاع – پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده:

رشدروزافزون نوآوریهای تکنولوژیک درکنار گسترش سطح دسترسی به بازارهای جهانی رقابت را برای شرکت های فعال درصنایع مختلف به ویژه صنایع با تکنولوژی پیشرفته به شدت دشوار نموده است شرکت ها برای رویارویی با چالشهای موجود حفظ جایگاه ودست یافتن به سطوح درآمدی بالاتر ناگزیر به کسب توانمندی و مزیت رقابتی می باشند این مهم بادرنظرگرفتن محدودیت منابع مالی تکنولوژیکی نیروی انسانی و … به تنهایی قابل حصولنخواهد بود شکل گیری اتحادهای مبتنی برتجارت و یا تحقیق و توسعه ازجمله مهمترین اقدامات استراتژیک برا یمواجه با شرایط حاضر به شمار میرود از این رو هدف اصلی این مقاله شناسایی ابعاد مختلف اتحادهای استراتژیک و بررسی عوامل اثرگذار آن برفعالیت شرکت ها به ویژه درصنایع با تکنولوژی پیشرفته می باشد دراین نوشتار ضمن بیان تعاریف رایج درخصوص اتحاد استراتژیک انواع آن دلایل نحوه شکل گیر یو مدیریت اتحادها عوامل موفقیت و شکست اتحادهای استراتژیک مورد بحث و بررسی قرارمیگیرد و درادامه با اشارهبه ویژگیهای صنایع تکنولوژی پیشرفته فهرتس از عوامل مهم درشکل گیری اتحادهای استراتژیک صنایع تکنولوژی پیشرفته معرفی میشود.