مقاله ابوعلی مسکویه و خرد سیاسی چندآوایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جستارهای سیاسی معاصر از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: ابوعلی مسکویه و خرد سیاسی چندآوایی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمت عملی
مقاله سنت قدمایی
مقاله میراث ایرانی – اسلامی
مقاله تدبیر سیاسی دموکراتیک
مقاله عقلانیت ضدخشونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جاویدان خرد آمیزه ای از متون گوناگون است. ابوعلی مسکویه در این مجموعه حکمت های متعددی از فرهنگ ها و افق های اجتماعی گوناگون را فراهم آورده است. آواهای متکثر جاویدان خرد، با محوریت عقل اخلاق بنیاد، در واقع نوعی فلسفه عملی چندگانه را صورت بندی می کنند. مسکویه با کنار هم قراردادن حکمت های ایرانی، رومی، هندی، عرب پیش از اسلام، و عرب دوره اسلامی آرمان عقلی سراسر جهانی و ابدی را طراحی کرد و در ورای تمدن ها و ملت ها، شاکله ای انسان گرایانه را ترسیم کرده است. جاویدان خرد، به منزله متنی چندآوایی، عرصه پذیرش «دیگری» است و بردباری سیاسی و آموختن از «دیگری» را به مخاطب می آموزد. در سراسر این کتاب حضور دیگری ملموس است؛ دیگری عرب، دیگری هندی، دیگری رومی، دیگری یونانی، دیگری مسلمان، و دیگری نامسلمان. پذیرش دیگری چون مبتنی بر اخلاق انسان گرایانه است، خرد مصلحت اندیش سیاست را از خشونت تهی می سازد و به این اعتبار، مرز دقیقی بین عقلانیت حکمت عملی جاوید و عقلانیت نهفته در سنت رئالپولیتیک برقرار می شود. حکمت عملی ابوعلی مسکویه برای ابتنای نظریه سیاسی معاصر بر میراث قدمایی ظرفیت های فراوانی دارد. این ظرفیت های نهفته را می توان، در چهارچوب اقتضائات دوران، «آشکار» یا «بازنویسی» کرد.