سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله مهدیون – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی
محمد قهرمانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مقصود فراستخواه – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، گروه برنامه ریزی آموزش عالی
امین حسینی شاوون – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران، دانشکده پزشکی

چکیده:

هدف این مقاله شناسایی ابعاد و مولفه های تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی د رنظام آموزش عالی و ارائه چارچوب مناسب در این خصوص است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی-اسنادی بوده و در این خصوص کلیه منابع و مستندات مورد بازبینی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که ابعاد و مولفه های اساسی تشکیل دهنده کیفیت یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی عبارتند از: مدیریت و پشتیبانی،فناوری،عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزش، محتوا، سنجش و ارزشیابی، تعامل، نیروی انسانی متخصص، که عواملی از قبیل: فرهنگ ، ساختار آموزش عالی و مراکز یادگیری الکترونیکی، سیاست های کلان آموزش عالی کشور و سیاست، استراتژی و ساختار دانشگاه به عنوان عوامل زمینه ای و میانجی در این میان دارای نقش اساسی بوده و کارکردهای مظام دانشگاهی پیامدهای مورد انتظار از هر سیستم آموزش عالی است. د رنهایت محققان بر اساس مولفه ها و عوامل مذکور و روابط مفروض بین آنها، الگوی مفهومی را برای استقرار نظام تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی به مدیران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پیشنهاد نموده اند.