سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید خدامرادی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
حسن خلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد
سیده حمزه چراغچی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده:

مفهوم کارآفرینی شرکتی به منظور تشریح پدیدههای مختلف سازمانی همچون روشهای مدیریت، استراتژی و نوآوری از سوی محققان مورداستفاده قرار گرفته است. استفاده فراوان از اصطلاحات و رویکردها به جای یکدیگر موجب عدم شفافیت گردیده است. هدف این مقاله بازنگری ادبیات و طبقهبندی کارآفرینی شرکتی و همچنین روشن کردن مفهوم آن از طریق بازشناختن رویکردهای آن میباشد. به دلیل ماهیت میان رشتهای کارآفرینی هیچ مبنای نظری یکپارچه برای توضیح پدیدههای کارآفرینی وجود ندارد. در این مقاله چارچوبی برای کارآفرینی شرکتی ارائه میگردد که شامل کارآفرینی درون شرکتی، برون شرکتی و کارآفرینی مستقل میشود و در قالب چهار رویکرد طبقهبندی میگردد: کسب و کار سازمانی، منابع داخلی، بینالمللی کردن، و شبکههای بیرونی. این چهار رویکرد موجب درک روشنتر از کارآفرینی شرکتی شده و از این طریق مبنای تصمیمات مدیریتی را ارتقاء میدهد.