مقاله ابعاد مختلف رفتارهای دلبستگی مادر به جنین و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر بیرجند سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ابعاد مختلف رفتارهای دلبستگی مادر به جنین و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر بیرجند سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله جنین
مقاله دلبستگی
مقاله مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترشیزی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دلبستگی قبل از تولد، نقش مهمی در سلامت مادر، جنین و سازگاری مثبت با مفهوم مادری ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ابعاد مختلف رفتارهای دلبستگی مادر- جنین و برخی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۴۱ زن باردار به روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های اطلاعات فردی، رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی و پرسشنامه دلبستگی مادر – جنین کرانلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶٫۵) و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، توکی و همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره دلبستگی مادر – جنین
۹۰٫۶۳±۹٫۲۳ بود. دلبستگی مادر – جنین (نمره کلی و برخی از زیر گروه ها) با سطح تحصیلات و شغل (مادر و همسر) و رضایت زناشویی ارتباط آماری معناداری داشت (p<0.05). همچنین بین برخی از زیر گروه ها با سن بارداری، تعداد بارداری و نوع بارداری (خواسته یا ناخواسته) ارتباط معناداری وجود داشت (p<0.05). ارتباط معناداری بین دلبستگی مادر- جنین (نمره کلی و زیر گروه ها) با سن مادر، سابقه سقط و مرده زایی، بارداری پرخطر، وضعیت مسکن و کفایت درآمد وجود نداشت (p>0.05). همچنین بین دلبستگی مادر – جنین با رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی همبستگی ضعیف و معناداری وجود داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: در این مطالعه برخی ویژگی های فردی و پری ناتال مانند تحصیلات والدین، تعداد و سن بارداری، با دلبستگی مادر- جنین (نمره کلی و برخی از زیر گروه ها) ارتباط داشتند.