سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید صباغیان طوسی – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس_ مربی حسابد
فریده ملاآقاتباریانی – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس_ مربی حسابد

چکیده:

این مقاله، تأثیر فرهنگ بر روی حسابداری و حسابرسی حرفه ای از طریق ارزیابی رابطه ی بین ابعاد فرهنگی، ۱) حرفه ای بودن جامعه ی حسابرسی داخلی در ۴۵ کشور؛ و ( ۲) یکپارچگی روش ) حسابرسی داخلی در ۳۲ کشور را بسط می دهد. بخصوص فرضیه هایی که توسط گری (در سال ۱۹۸۸ ) ارائه شده اند، با استفاده از داده های جدیدتر ابعاد فرهنگی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته اند. با توجه به شواهد دریافتیم که جامعه ی حرفه ای حسابرسی داخلی درکشورهای مشخص شده از طریق سطح پایین جسارت، حقوق مدنی و اجتناب نامعلوم، متداول تر است. همچنین نتایج بیانگر آن هستند که میزان بالای یکپارچگی ناشی از روشحسابرسی داخلی در کشورهای مشخص شده از طریق سطح پایین تر فاصله ی قدرت و حق، متداول تر می باشد. با مقایسه ی نتایج از طریق روش قانونی دریافتیم که فرهنگ تأثیربیشتری بر روی کشورهای حرفه ای با حقوق مدنی دارد تا کشورهایی با حقوق عرفی. در نهایت، ما دریافتیم که گسترش اقتصادی رابطه ی عکس با یکپارچگی در روش هایحسابرسی داخلی دارد.