سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آذر قلی زاده – استادیار رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان
زهره اسماعیلیان – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (ا

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد طرح توسعه کارآفرینی (کاراد) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان انجام گرفته است. تحقیق حاضر،پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش ۱۰۰۲۳ نفر دانشجویان و ۱۵۴ نفر اعضای هیات علمی بود که از این جامعه تعداد ۳۰۰ نفر دانشجو و ۵۰ نفراعضای هیات علمی به عنوان نمونه آماری براساس فرمول حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، شامل ۴۴ سئوال بسته پاسخ برای پرسشنامه اعضای هیات علمی با ضریب پایایی ۸۶% و ۳۲ سئوال بسته پاسخ برای پرسشنامه دانشجویان با ضریب پایایی ۹۳% بودکه براساس طیف پنج درجه لیکرت تنظیم گردید. نتایج حاصله از یافته های پژوهش نشان داد که شیوه های ترویج فرهنگ کارآفرینی ارائه شده از نظر اعضای هیات علمی با میانگین ۴/۰۲ و از نظر دانشجویان با میانگین ۳/۷۴ مواد آموزشی ارائه شده از نظر اعضای هیات علمی با میانگین ۳/۷۲ واز نظر دانشجویان با میانگین ۳/۸۸ روش های آموزشی ارائه شده از نظر اعضای هیات علمی با میانگین ۳/۷۰ و از نظر دانشجویان با میانگین ۳/۸۰ نقش اولویت پژوهش های ارائه شده کارآفرینی از نظر اعضای هیات علمی با میانگین ۳/۹۶ بالاتر از سطح متوسط بوده است و در بخش دموگرافیک از نظر اعضای هیات علمی و دانشجویان تفاوت معناداری وجود نداشت.