مقاله ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های دوره پیش دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۳۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های دوره پیش دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربیت شهروندی
مقاله پیش دبستانی
مقاله مربیان
مقاله کتاب های درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: لیاقتدار محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های درسی دوره پیش دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره انجام شده است. ماهیت پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مربیان مقطع پیش دبستانی شهر یزد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ می باشد. نمونه پژوهش ۱۲۰ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، شامل ۴۷ سوال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری t تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان تحقق ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های درسی در بعد رفتارهای دانشی (۲٫۳۶) و رفتارهای فرهنگی ملی (۲٫۴۴) پایین تر از سطح متوسط، و در بعد رفتارهای اجتماعی (۳٫۵۳) بالاتر از سطح متوسط می باشد. در بعد رفتارهای دانشی بالاترین میانگین رتبه ای گویه «در مقابل خواسته های دیگران می تواند (نه) منطقی بگوید»، و پایین ترین میانگین رتبه ای گویه «می تواند رنگ ها و اشکال هندسی (برای درک مفاهیمی نظیر علائم راهنمایی و رانندگی) را از هم بازشناسد»، در بعد رفتارهای فرهنگی بالاترین میانگین رتبه ای گویه «رهبر و رییس جمهور را می شناسد و نام آنها را می داند»، و پایین ترین میانگین رتبه ای «اقوام و اقلیت های دینی و اقوام را که در کشور وجود دارد می شناسد»، در بعد رفتارهای اجتماعی بالاترین میانگین رتبه ای گویه «انگیزه و هیجان برای پیشرفت دارد»، و پایین ترین میانگین رتبه ای گویه «در کارها و تصمیماتش دور اندیش است» می باشد.