مقاله ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماکرو ارگونومی
مقاله پرسشنامه فارسی محتوای شغلی
مقاله تغییر شغل
مقاله استرین
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزیده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس شغلی بر قصد تغییر شغل افراد در سازمان تاثیر دارد. اطلاعات ناچیزی در مورد ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران ایرانی در دسترس است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، ۳۸۵ نفر از پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، شرکت نمودند. نسخه فارسی پرسشنامه محتوای شغلی و پرسشنامه دموگرافیک برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون Mann-Whitney U توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ استفاده شد.
یافته ها: میانگین (انحراف استاندارد) ابعاد آزادی تصمیم گیری (۶٫۵۰) ۵۸٫۱۵، نیازهای روانشناختی (۵٫۱۴) ۳۸٫۱۹، حمایت اجتماعی (۳٫۶۷) ۲۲٫۶۷، نیازهای فیزیکی (۲٫۵۸) ۱۶٫۰۳ و عدم امنیت شغلی (۳٫۸۵) ۷٫۷۴ بدست آمد. ابعاد آزادی تصمیم گیری و حمایت اجتماعی در پرستاران مورد مطالعه در سطح پایین و ابعاد نیازهای روانشناختی، نیازهای فیزیکی و عدم امنیت شغلی پرستاران مورد مطالعه در سطح بالا قرار داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده، ۵۶٫۴ درصد افراد مورد مطالعه قصد تغییر شغل خود را داشتند. میانگین امتیاز تمامی ابعاد استرس شغلی با قصد تغییر شغل دارای ارتباط آماری معناداری بودند.
نتیجه گیری: در اغلب پرستاران سطح استرس شغلی بالا بدست آمد و اکثر آنها قصد تغییر شغل داشتند. هر گونه برنامه مداخله ای جهت به حداقل رساندن قصد تغییر شغل در پرستاران مورد مطالعه میبایست بر کاهش عدم امنیت شغلی و نیازهای فیزیکی شغل و نیز افزایش آزادی تصمیم گیری و حمایت اجتماعی متمرکز شود.