روش جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ستاد یک شرکت صنعتی به تعداد تقریبی ۴۰۰۰ نفر می باشد که در سال ۹۲-۹۱در شرکت مذکور مشغول به کار بوده اند. در پژوهش حاضر دو نمونه به عنوان نمونه فرضیه یابی و نمونه اعتباریابی پرسشنامه انتخاب شد، که ۳۵۰ نفر از کارکنان به عنوان نمونه فرضیه یابی و۸۰ نفر به عنوان نمونه اعتباریابی پرسش نامه ها انتخاب شدند. بعد از انتخاب این تعداد، ابزارهای پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت که تعداد۶۰ پرسشنامه (نرخ پاسخدهی (%۷۵ گروه اعتباریابی و تعداد ۳۱۳ پرسشنامه (نرخ پاسخدهی (%۸۷/۶ از گروه فرضیه یابی قابلیت استفاده داشتند و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به دلیل وجود بخش های تابعه مختلف با جمعیت های متفاوت و به منظور انتخاب نمونه ای که معرف جامعه باشد از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای۶ استفاده شده است.

ابزار پژوهش پرسشنامه ساختار سازمانی

این پرسشنامه برای اولین بار توسط جرالدهیگ (۱۹۶۵) ساخته شده و توسط سیف اله نظری (۱۳۸۲)ترجمه شده است.این پرسشنامه دارای ۶۳ سؤال است که در سه مقیاس رسمیت، پیچیدگی و متمرکز سازی دسته بندی شده اند. به طوری که تعداد ۳۱ سؤال پرسشنامه مربوط به مقیاس پیچیدگی(۳، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۱، (۶۱، ۱۹ سؤال مربوط به رسمیت(۵، ۱۳، ۱۴، ۲۸، ۳۰، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۶، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۶، ۵۸، ۵۹، (۶۰ و ۱۳ سؤال مربوط به مقیاس متمرکز سازی(۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۸، ۲۹، ۳۱، ۵۰، ۵۵، ۵۸، ۵۹، (۶۰ بوده است. باتوجه به درجه بندی لیکرت گزینه های پرسشنامه (کاملاَ موافق، موافق، نظری ندارم، مخالف، کاملاَ مخالف)به ترتیب نمره ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ می گیرد که بالاترین نمره در مقیاس متمرکز سازی ۶۵ و کمترین نمره ۱۳، در مقیاس پیچیدگی بالاترین نمره ۱۵۵ و کمترین نمره ۳۱ و در مقیاس رسمیت بالاترین نمره ۹۵ و کمترین نمره ۱۹ می باشد و هرچه نمره فرد در هر مقیاس بیشتر باشد به معنای ساختار قوی تر است.