سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد حدادنیا – دکترای مهندس الکترونیک، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
شیما امیرصدری –

چکیده:

دراین مقاله ما paraPARTرا ارائه میدهیم که نوع موازی ابزار تقسیم بندی شبکه بوده وPARTنامیده می شود که برای سیستمهای توزیع شده استPARTبا استفاده از عدم تجانس در عملکرد پردازش گر و عملکرد شبکه و پیچیدگی محاسبات کاربردی دردستیابی به محاسبه تعدیل شده زمان اجرا روی پردازشگر ها در سیستم های توزیع شده مؤثر است. شبیه سازی تغییر درPARTبرای انجام جستجوی عقب گرد برای بخش ها یا پارتیشن های مطلوب به کار می رودparaPARTبه طور شاخص عملکردPARTرا بااستفاده از رویکرد زنجیرهMarkovچندگانه غیر همزمان به وسیله ی تغییر شبیه سازی شده موازی توسعه می دهدparaPARTبرای بخش بندی ۶ شبکه غیر منظم به ۸ و ۱۶ و ۱۰۰ زیر دامنه با استفاده از ۶۴ پردازشگر مشتری در ماشینIBM SP2در نظر گرفته شده و نتایج نشان دهنده سرعت بالای فوق خطی در بسیاری از موارد و سرعت برای بقیه موارد است با استفادهparaPARTما کد مؤلفه معلوم دو بعدی را بروی ماشینIBMSPتوزیع شده دوگانه اجرا کردیم ، نتایج نشان داد کهparaPART نتایجمناسب باPART ایجاد می کند و زمان اجرا نیز تا ۱۲ درصد در مقایسه با بخش های متفاوت کاهش می یابد که این عملکرد پردازشگر را به طور کامل توجیه می کند و مرز فوقانی نظری ۱۵ درصد کاهشی را ارائه میدهد