مقاله ابزارهای نظارتی راهبردی شرکتی و هزینه سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: ابزارهای نظارتی راهبردی شرکتی و هزینه سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه سرمایه
مقاله سهامداران نهادی
مقاله درصد غیرموظف اعضای هیات مدیره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیها زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی حسنعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره به عنوان ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای پاسخگویی به پرسش های تحقیق دو فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و اطلاعات مالی ۶۵ شرکت نمونه طی دوره زمانی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۸ استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون هایF – لیمر و هاسمن و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های F فیشر و t استیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که در سطح کل جامعه نمونه بین درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره با هزینه سرمایه رابطه منفی وجود دارد. همچنین آزمون فرضیه های تحقیق در بین صنایع مختلف به نتایجی متنوع منتهی گردید. این نتایج بیانگر اهمیت کیفیت ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی در کاهش هزینه سرمایه شرکت است.