سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جوانشیر جوزن – دکتری شیمی تجزیه
ابوالقاسم جویبان – دکتری آنالیز دارویی
فهیمه ایرانمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

ترکیبات گلیکوزیدی موجود در کلاله زعفران عامل اصلی ارزش غذایی بالای آن محسوب میشود بهدلیل اقتصادی بالای زعفران مواد رنگی متعددی به عنوان تقلب به آن افزوده می شود هدف اصلی کارپژوهشی حاضر بررسی امکان ارایه روش ساده برای تشخیص مواد تقلبی موجود درزعفران می باشد از روش استخراج مایع ـ جامد با استفاده از اتانول ۸۰ درصد برای استخراج مواد طبیعی و غیرطبیعی موجود در زعفران استفاده گردید به منظور شناسایی نهایی انواع ترکیبات موجود در نمونه از لوله موئین پرشده از دانه های فاز جاذب استفاده شد برای تهیه این لوله لوله ی موئین بطول ۷۵ میلی متر با دانه های سیلیکاژل GF54 60 با دانه بندی ۱۵ میکرومتر پرشده و برای جداسازی نسبی انواع ترکیبات طبیعی و غیرطبیعی زعفران استفاده شد نتایج حاصل نشان داد کهلوله موئین پیشنهادی از کارایی خوبی برای شناسایی خلوص زعفرانبرخوردار است.