سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس سعیدی نیا – تهران شرکت مهندسی سپاسد
سعید سعیدی اصل –

چکیده:

انحرا فسن جها یکی از ابزار دقیقی است که در طرح رفتارنگاری سد ها، تون لها، مترو، ساختما نهای مرتفع و ساز ههای مهم مورد استفاده قرار م یگیرد. این ابزارها، در انواع مختلف مانند پاندو لهای مستقیم و معکوس، تیلت مترها، سیست مهای ترکیبی انحراف و نشست سنج و… ساخته شده و در بدنه سدها یا ساز ههای دیگر تغییر مکا نهای جانبی یا انحراف توسط آن انداز هگیری م یشود. برخی از این دستگا هها در واقع تغییر مکا نهای جانبی را در صفحه عمود بر امتدادهای از پیش تعیین شده انداز هگیری م یکنند. در سدها امتدادهای مذکور از کف بستر سنگی تا سطح خارجی بدنه سد و به موازات امتداد شاقولی ادامه می یابند که با انداز هگیری تغییر مکا نهای مربوط به این امتدادها م یتوان تغییر مکا نهای کلی بدنه سد را پی شبینی و محاسبه کرد. در این مقاله دو دستگاه ابتکاری رفع گیر پروب و رندکننده برای انحرا فسن جها در سدهای خاکی معرفی شده است. در زمان بهر هبرداری و تحت بارهای جانبی ممکن است اتصال لول ههای انحراف سنج یا گاهی اوقات خود لول هها دچار تغییر شک لهایی شوند که این موضوع م یتواند در زمان قرائت و حرکت پروب درون گمانه مشک لساز شود. در موارد متعددی همین مشکل منجر به گیر کردن پروب و از دست رفتن گمانه رفتارنگاری شده است. استفاده از دستگاه رفع گیر پروب را هحلی مناسب برای جلوگیری از این مشکل است.