سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ذبیح منش – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسام حسام پناه –
افشین محمدی چشمه کبودی –

چکیده:

این مقاله به بررسی رابطه بین ابتکارات مدیریت دانش دربخش فناوری اطلاعات و نوآوری سازمانی پرداخته است ابتکارات مدیریت دانش درزمینه های فرهنگی ساختاری و فناوری اندازه گیری شد نوآوری نیز برحسب رفتار سازمانی مرتبط با حساسیت یادگیری تازگی تربیت پذیری ارتباط پذیری ریسک پذیری و دلبستگی اندازه گیری شد یک الگوی مفهومی برای ارزیابی رابطه بین ابتکارات مدیریت دانش و نوآوری های سازمانی توسعه داده شد فرضیه ای مطرح شد که ابتکارات مدیریت دانش می تواند برنوآوریهای سازمانی تاثیر گذار باشد برای ارزیابی ابتکارات مدیریت دانش پرسشنامه ای طراحی شد که حاوی ۶۰ سوال بود برای سنجش پاسخ ها از مقیاس طیف لیکرت پنج رتبه ای استفاده شد پایایی مقیاس از طریق ضریب الفای کرونباخ تایید شد مطالعه روی ۲۰ سازمان مبتنی برفناوری اطلاعات که ابتکارات مدیریت دانش را درسازمان های خود پیاده سازی کرده بودند انجم شد میانگین و انحراف معیار متغیرها محاسبه و درمعرض تحلیل همبستگی و تحلیل عاملی قرارگرفتند تحلیل رگرسیون چندگانه نیز برای تعیین میزان تاثیر ابتکارات مدیریت دانش برنوآوریهای سازمانی انجام شد.