سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید پورعزیز – دانش آموختگان کاشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
حبیب اقدم شهریار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
کامبیز ناظرعدل – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سهراب آذرفر – کارشناس ارشد تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیه در جیره ی جوجه های گوشتی بر عملکرد ( ۴۲ – ۱ روزگی) و برخی از صفات مربوط به لاشه انجام گرفت. تعداد ۱۲۶ قطعه جوجه گوشتی سویه ی راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳تیمار, ۳ تکرار و ۱۴ قطعه جوجه گوشتی ماده برای هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۱- جیره پایه (شاهد) ۲- جیره پایه حاوی۰/۳ درصد مخمر ساکارومایسس سرویسیه ۳- جیره پایه حاوی ۶/ ۰ درصد مخمر ساکارومایسس سرویسیه بود. جیره ها بر اساس احتیاجات انجمن تحقیقات ملی آمریکا ( ۱۹۹۴ ) تنظیم شده و به صورت آزاد تغذیه گردید. خوراک مصرفی و افزایش وزن بدن جوجه ها در پایان دورهپرورش اندازه گیری و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. در سن ۴۲ روزگی پس از کشتار, صفات مربوط به لاشه اندازه گیری و محاسبه گردید. در این تحقیق استفاده از هر دو سطوح ۳/ ۰ و ۶/ ۰ مخمر ساکارومایسس سرویسیه در طی دوره پرورش, تأثیر معنی داری بر هیچ یک از صفات مربوط به عملکرد جوجه های گوشتی نداشت. همچنین در ارتباط با صفات لاشه, بازده لاشه خالص, بازده سینه و ران ها نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه در جیره, تحت شرایط مطلوبپرورشی تأثیری بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی ندارد