فرخی نیز در ضمن چند بیت جشن مهرگان را به فریدون نسبت می دهد.نمونه ابیات:

مهرگان جشن فریدون ملک فرخ باد بر تو ای همچو فریدون ملک فرخ فال ( دیوان ، ص ۲۲۱ ، ب ( ۴۴۱۰

جشن فریدون خجسته باد و همایون ب عضد دولت آن بدیل فریدون ( دیوان ، ص ۲۸۸ ، ب ( ۵۷۴۶

تا برآیین بزرگان عجم بزم سازد به خزان و به بهار همچنین مهر به شادی و طرب بگذارد صد دیگر به شمار (دیوان ، ص۱۴۱،ب(۲۷۸۰ -۲۷۷۹

مهرگان و آمدن سیمرغ :

از آنجا که سیمرغ ، پرنده ی افسانه ی و اساطیری جایگاهی مهم در تاریخ این دوران داشته است می توان دریافت که ” مهرگـان ” آن مقدار حائز اهمیت بوده که سیمرغ می بایست به یمن آن جشن بال بر سر ایران بگستراند . در تاریخ اساطیری ایران ، سـیمرغ در مواقع خاص و استثنایی ظاهر می گشته است . ( بیانی ، ۱۳۸۳،ص( ۹۵

فرخی نیز در ضمن قصیده ای در مدح سلطان محمود غزنوی به این باور اساطیری یعنی تناسب مهرگان و ظاهر گشتن سیمرغ اشاره دارد:

مهرگان آمد و سیمرغ بجنبید از جای تا کجا پر زند امسال و کجا دارد پای ( دیوان ، ص ۳۶۶ ، ب ( ۷۳۹۱
شعر خوانی در جشن مهرگان :

در دوره ی غزنویان پادشاهان غزنوی مهرگان را با شکوه تمام جشن می گرفتند در این جشن هدایای بسـیار بـه دربـار فرسـتاده مـی شد سلطان در برابر خوانی می نشست و بزرگان گرداگردش می نشستند و شـعرا تهنیـت عیـد را کـه سـروده بودنـد مـی خواندنـد و موسیقی دانان نواهای خوش ساز می کردند. (رجبی، ( ۸۷/۷/۱۵

در واقع در این گونه جشن ها ، شاعران به جای هدایایی که حکام برای شاه می فرسـتادند ، اشـعاری را در توصـیف جشـن و شـاد بـاش در حضور شاه میخواندند و پاداش دریافت می کردند .