سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هانیه داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
علی اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
شیدرخ حبیب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

جهانی سازی و تغییرات فناوری تاکید بر توسعه پایدار و درنتیجه کشاروزی پایدار گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباط و فرایندهایی که در ۱۵ سال اخیر سرعت یافته اند باعث ایجاد یک اقتصاد جدید جهانی شده اند که با فناوری تقویت شده و بوسیله اطلاعات تامین و با دانش رانده می شود دراین گذار آینده ای که برای آموزش کشاورزی می توان تصور کرد بسیار پیچیده است نظام آموزش کشاورزی نمی توانند شاهد صرف زمان برای انتقال یک مجموعه اطلاعات تجویز شده از آموزش گر به کشاورز در طی یک مقطع ثابت زمانی باشند بلکه نظام آموزش کشاورزی باید فرهنگ آموزش برای یادگیری را ترویج دهند هدف از این مقاله پاسخگویی به این سوال است که با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش کشاورزی چه سناریوهایی را می توان برای تداوم و تقویت آموزش کشاورزی دردنیای پرچالش امروز درنظر گرفت. بررسی درمنابع اسنادی نشان میدهد که به منظور تحلیل روند آموزش کشاورزی دراینده لازم است تا پدیده هایی که آموزش کشاورزی را تحت تاثیر قرار میدهد شناسایی شده و با توجه به این تغییرات گرایشهای آموزش کشاورزی مشخص گرد سه پدیده عمده و اساسی به طور کلی آموزش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و در آینده تاثیرات آن بیشتر نیز خواهد بود البته لازم به ذک را ست که این پدیده ها امروزه بهصورت یک الزام برای آموزش کشاوریز درآمده و با توجه به این استلزامات می توان آینده آموزش کشاورزی راترسیم نمود با توجه به چالشهای موجود سناریوها و تغییرات آموزش کشاورزی را میتوان در موارد محوریت یادگیری و یادگیرنده فرایندی ازادانه اختیاری و پیوسته آموزش مدرن معطوف به تفاوت های فردی تحول در روابط یادگیرنده و یاددهندهو درنهایت گستردگی منابع معرفتی یادگیرنده دانست