سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ حیدری – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیدکمال طبائیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن بشیری – دانشگاه صنعتی همدان

چکیده:

روایات تاریخی ازانگلستان دانمارک و امریکا بیانگر شکل گیری سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری دربرخورد با حل مشکلات حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است این سیاست ها به مرور زمان تکامل یافته و متداول گردیدند و حتی با گذشت چندین سده همچنان درنظام سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری کشورها وجود دارند تعامل ارکان نظام سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری بسیار حائز اهمیت همچنین نقش حمایتی دولت ها و بخصوص جنبشهای اجتماعی خودجوش دراخذبهترین سیاست ها و برنامه ریزی درراستای عملیاتی شدن سیاست ها بسیارنکته قابل توجهی است اینده پژوهی بعنوان ابزاری برای برنامه ریزی چشم اندازسازی و سیاست گذاری ها محسوب میشود ولی تعامل این علم با حوزه سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری ازجایگاه خاصی برخوردار است درنظر گرفتن تمهیدات لازم برای تسهیل این تعامل موجب ارتقا اخذ سیاست های درست درنظام سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری خواهد شد با توجه به ویژگیهای آینده پژوهش و توجه خاص این دانش به بافتار و اطلاعات شمی شهودی خبرگان میتوان به برخی نگاه های مشترک این دو حوزه پی برد.