سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

یاسر رضائی پیته نوئی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
علی اصغر قربانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده:

واکنش بازار سهام به آگهی ها و اخبار شرکت متفاوت است. در برخی موارد واکنش سرمایه گذاران منطقی نیست و موجب ناهنجار یهایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها م یشود. با توجه به فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران انتظار دارند، سهامی که در گذشته برنده (بازنده) بوده، در آینده نیز رشد مثبت (منفی) خود را حفظ کند. این دیدگاه تا زمانی در ذهن آنان باقی م یماند که یک نیروی بیرونی آن را خنثی کند. بنابر این سرمایه گذاران نسبت به اخبار جدید منتشر شده در بازار، با تاخیر واکنش نشان م یدهند.این تحقیق برای بررسی و تجزیه و تحلیل کارایی واکنشسرمایه گذاران به اخبار خوب و بد سود حسابداری، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران به اخبار سود را به عنوان عامل ناکارایی بازار در نظر گرفته و ویژگ یهای اثر گذار شرکت بر کارایی واکنشبازار به اخبار سود را بررسی کرده است. اطلاعات مورد نیاز برای سا لهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ برای ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. شواهد به دست آمدهحاکی از آن است که واکنش سرمایه گذاران به اخبار سود، کمتر از حد انتظار بوده و سبب کسب بازده غیر عادی پس از اعلان سود شده است. همچنین متغیر اندازه شرکت و مخاطره آربیتراژ بر کارایی بازار اثر گذار است. با افزایش اندازه شرکت و کاهش مخاطره آربیتراژ، کارایی واکنش بازار افزایش م ییابد. یافته های پژوهش م یتواند در بهبود کارایی بازار برای سرمایه گذاران سودمند واقع شود