سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهاب اشراقی – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

با توجه به اهمیت ارزشهای اجتماعی و مسؤولیتهای محیط زیستی در صنایع تولیدی ایران که در فرهنگ اسلامیمان نیزریشه دارد و نیز توجه روزافزون شرکتها به نوآوری، در این پژوهش به بررسی رابطه میان سیستم حسابداری مدیریت محیطزیستی به عنوان یک سیستم عملیاتی برای انجام مسوولیتهای محیط زیستی و نوآوری در ابعاد نوآوری در محصول و نوآوری در فرآیند در شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس ایران پرداخته شده است.این پژوهش در دسته پژوهشهای اثباتگرا قرار دارد که با راهبرد کمی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکتهای تولیدی حاضر در بورس تهران تشکیل میدهند و دادههای این پژوهش از طریق جمعآوری هشتاد پرسشنامه ارسالی بهشرکتهای نمونه از جامعه آماری به دست آمده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از ابزار مدل سازی معادلات ساختاری و نرمافزارSPSS19.0 و AMOS16.0 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، رابطه میان این دو متغیر تایید و مدل مفروض اولیه اصلاح گردید. بدین ترتیب میزان استفاده ازسیستم حسابداری مدیریت محیط زیستی بر نوآوری تاثیر مستقیم دارد. نتایج به دست آمده با نتایج پژوهشهای پیشین سازگار است.