سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهاب اشراقی – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

با توجه به اهمیت ارزشهای اجتماعی و مسئولیت های زیست محیطی در صنایع تولیدی ایران و نیز استقبال گسترده جهانی ازسیستم حسابداری مدیریت محیطی به عنوان یک سیستم حسابداری نوین، در این پژوهش به میزان حمایت سبک مدیریت ازسیستم حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته شده است؛ تا بتوان پیشبینی از میزان استقبال شرکتهای ایرانی از این سیستم حسابداری به عمل آورد.این پژوهش در دسته پژوهشهای اثباتگرا قرار دارد که با راهبرد کمی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکتهای تولیدی حاضر در بورس تهران تشکیل میدهند و دادههای این پژوهش از طریق جمعآوری هشتاد پرسشنامه ارسالی بهشرکتهای نمونه از جامعه آماری به دست آمده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از ابزار مدل سازی معادلات ساختاری و نرمافزار SPSS19.0 و AMOS16.0 استفاده شده است. نتایج حاصل از وجود رابطه مستقیم میان این دو متغیر حکایت دارد و دو سبک مدیریت دموکراتیک/ انبازیکننده و آزادی باکنترل بیشترین رابطه مستقیم را با استفاده از سیستم حسابداری مدیریت محیطی نشان دادند