سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مزیدی – گروه مدیریت،واحدعلی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
سهیلا ناصری – گروه مدیریت،واحدعلی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

چکیده:

دراین تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین متغیرهای درون سازمانی با میانجی گری تفکراستراتژیک در جامعه آماری کارکنان شعب بانک انصاراستان گلستان بررسی گردد برای این کار از پرسشنامه مون، ۲۰۱۳ استفاده گردید و متغیرهای درون سازمانی در سه بعد باهشت زیر مولفه به ترتیب :فرهنگ سازمانی ،ساختارسازمانی و قابلیت های سازمانی بررسی گردید. برای تجزیه تحلیل فرضیه تدوین شده روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به ساختار مفهومی تحقیق ،روش مدل سازی معادلات ساختاری می باشد که از نرم افزار لیزرل استفاده شد و در پایان دریافتیم که رابطه معنادار ومثبت بین عوامل درون سازمانی با تفکر استراتژیک تایید می گردد.سعی شد پیشنهاداتی سازنده به مدیران درجهت توسعه تفکر استراتژیک و در سایه تاثیر پذیری آن ، بهبود عملکرد سازمانی در حوزه عوامل درونی سازمان ارایه بدهیم