سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا شهاب – دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

چکیده:

دراین مقاله با تمرکز روی مباحث مرتبط با ترتیب مناسب اصلاحات اقتصادی درپی بررسی و جمع بندی نظریات و دیدگاه های موجود برای تبیین جایگاه و رتبه سیاست خصوصی سازی بعنوان یکی از رایج ترین انواع سیاست های اصلاحات اقتصادی هستیم بدون تردید تشخیص پیش نیازهای احتمالی سیاست خصوصی سازی و ترتیب دهی مناسب به اقدامات اصلاحی از لوازم اساسی برای تضمین موفقیت این سیاست است و نتایج آن نیز می تواند برای ارزیابی عوامل و دلایل موثر درموفقیت یا شکست این سیاست نیز بکاربرده شود نتایج این بررسی نشان میدهد که نمی توان و نباید سیاست خصوصی سازی را پیشاهنگ اصلاحات اقتصادی تلقی نمودبلکه بسیاری از دیدگاه های موجود برسیاست های اصلاحاتی پیش نیازی نظیر اصلاحات نهادی تثبیت مالی – پولی و آزادسازی بازارهای داخلی بعنوان سیاسته ای اصلاحی مقدم برسیاست خصوصی سازی تاکید نموده اند.