سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر چاپارزاده – تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه پژوهشی
عفت حسین زاد بهبود – تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شن

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی آثار سالیسیلیک اسید و سمیت کلرید سدیم بر پراکسیداسیون لیپیدی و پایداری غشا در گیاه تربچه Raphanus sativus L. صورت گرفت. گیاهان توسط سالیسیلیک اسید mM) 0/2در سه روز و محلول کلرید سدیم mM) 180 در شش روز تیمار شدند. آنالیزها با گیاهان ۲۰ روزه تربچه صورت گرفت. نتایج نشان داد سالیسیلیک اسید و کلرید سدیم در پراکسیداسیون لیپیدی و پایداری غشا تاثیری نداشتند. اما کاربرد سالیسیلیک اسید همراه با کلرید سدیم ، پراکسیداسیون لیپیدی را افزایش داد که متعاقب آن پایداری غشا کاهش یافت.