سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه باقلی – کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
حسن صفی خانی – دانشجوی دوره دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضر بدست آوردن تحلیلی تحقیقی و عمقی از چگونگی ارتباط بین بافت اجتماعی و استراتژی انگیزشی انتخابی توسط معلمان در هنگام تدریس درس تربیت بدنی است و ایا استفاده از این استراتژی باعث پیشبرد دانش آموزان می انجامد یا نه ؟ محیطمدرسه و کلاس شیوه ی آموزشی معلم و مقررات حاکم بر مدرسه اثرات غیرقابل انکاری برعملکردهای تحصیلی و فرایندهای شناختی اندرمن و میدگلی ۱۹۹۷ دارد یکی از پیامدهای مهم محیط مدرسه ادراکات دانش آموزان است که نقش مهمی در انگیزش شناخت و عملکرد دانش آموزان دارد درس تربیت بدنی که بنابر نیاز که می بایست در محیط بیرون انجام شود مقررات و شیوه برخورد معلمان می تواند تاثیر غیرقابل انکاری را بر انگیزش دانش آموزان بگذارد در تحقیق حاضر از روش مصاحبه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد از تئوری خود مختاری دسی و ریان ۲۰۰۰ که به عنوان راهنمای انجام مصاحبه استفاده شد.