سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب اشراقی – کارشناس ارشد MBA

چکیده:

با توجه به اهمیت ارزشهای اجتماعی و مسئولیت های محیط زیستی در صنایع تولیدی ایران و نیز توجه روزافزون شرکتها به نوآوری و اثربخشی، در این پژوهش به بررسی رابطه میان سیستم حسابداری مدیریت محیطی به عنوان یک سیستم نوین برای خلقارزشهای مشترک اجتماعی و سیستم کنترل مدیریت به عنوان سیستمی برای کنترل روند تجاری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس ایران پرداخته شده است.این پژوهش در دسته پژوهشهای اثباتگرا قرار دارد که با راهبرد کمی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکتهای تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهند و دادههای این پژوهش از طریق جمعآوری ۰۸ پرسشنامهارسالی به شرکتهای نمونه از جامعه آماری به دست آمده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از ابزار مدل سازی معادلات ساختاری ونرمافزار SPSS19.0 و AMOS16.0 استفاده شده است. نتایج پژوهش رابطه میان متغیرهای پژوهش را با اصلاحاتی تایید نمود. بدین ترتیب سیستم کنترل مدیریت بر سیستم حسابداریمدیریت محیطی تأثیر مستقیم دارد. نتایج به دست آمده با نتایج پژوهشهای پیشین سازگار است