سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه بدیهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان
شکوفه انتشاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
حسین صلواتی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

شوری یکی از بزرگترین مشکلات در حال گسترش در کشاورزی جهان است.امروزه اثبات شده که فیتوهورمونهایی مثل سالیسیلیک اسیدSA وترکیبات وابسته به آن در عکس العمل نسبت به شوری نقش مهمی بازی می کنند اما تاثیرات این ترکیبات بسته به غلظت SA مصرفی،گونه گیاهی و شرایط محیطی متفاوت است. در این پژوهش ما تاثیر غلظت های مختلف ۰)SA و ۰٫۱ و ۰٫۳ و ۰٫۵ و ۱میلی مولار)وغلظت های مختلف ۰)Nacl و ۷۵ و ۱۵۰ و ۲۲۵ میلی مولار)رابر روی گیاه گندم موردبررسی قرار دادیم.به این منظور آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با ۳تکرار انجام گرفت. همراه با افزایش شوری مقدار تجمع مالون دآلدئید و سدیم ریشه افزایش معنی دار نشان دادند در حالی که که مقدار پتاسیم ریشه و پروتئین اندام هوایی کاهش معنی دار داشت.استفاده از سالیسیلیک اسید باعث تعدیل اثرات مضرشوری شد البته استفاده از غلظت های مختلف SA اثرات متفاوتی بر روی پارامترهای رشد اندازه گیری شده داشت حتی این تفاوت اثر در غلظت های متفاوت شوری نیز مشهود بود