سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده گیتی باب الحوایجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

این تحقیق تأثیر اجرای استانداردهای حسابداری را بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند.گزارشگری مالی دامنه ی وسیعی از گزارشات را در بر می گیرد کهصورت های مالی از اساسی ترین بخش های آن می باشند. کیفیت گزارشگری مالی به معنای توان صورت های مالی در انتقال صحیح اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی توان جریان های نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران است ، در تحقیق حاضر برای یافتن آثار اجرای استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی از تجزیه وتحلیل معنادار بودن تفاوت اطلاعات مالی قبل و بعد از اجرای استانداردها استفاده شده است.تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شد، نتایج حاصله نشان می دهد که اطلاعات مالی گزارش شده تحت استانداردهای حسابداری تفاوت معنا داری با اطلاعات مالی قبل از الزام استانداردها ندارد