سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رو ح اله فلاحی گیلان – کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
کامبیز مصطفی پور –
احد درویش –

چکیده:

به دلیل افزایش جمعیت، زباله های شهرها نیز افزایش یافته است. از آن گذشته رواج فرهنگ مصرف سبب شده است در شهرهای بزرگی چون تهران، هر فرد روزانه به طور متوسط ۹۰۰ گرم و در کل بیش از هفت هزار تن زباله تولید کند. این امر نه تنها مدیریت شهری را با مشکل فزاینده ای روبرو می سازد بلکه در آینده ای نه چندان دور می تواند محیط زیست را نابود کند. عدم آگاهی مردم از خطرات آینده مسائل زیست محیطی ناشی از زباله، می تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این بخش باشد. از سوی دیگر، به گمان بسیاری از محققین، آگاهی و سپس فرهنگ سازی در این حوزه می تواند راه‌گشای این مسئله مهم زیست محیطی باشد. از این رو در این مقاله به بررسی آگاهی و دانش شهروندان تهرانی نسبت به تفکیک زباله و اهمیت حفظ محیط زیست در مناطق بیست و دوگانه می پردازیم. روش انجام این مطالعه پیمایشی و تکنیک گردآوری، پرسشنامه است. جامعه آماری، شامل افراد (اعم از مرد و زن) ۱۸ ساله و بالاتر ساکن مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است. روش نمونه گیری خوشه ای متناسب، حجم نمونه ۹۵۰ نفر و داده ها، در بهمن ۱۳۸۹ گردآوری شده است. ضمناً در این مقاله دو سوال، مبنای کار قرار گرفته است:۱- تا چه اندازه از موضوع مسایل محیط زیست و به طور خاص موضوع تفکیک زباله آگاهی دارید؟ و ۲- تا چه اندازه موضوع مسائل محیط زیست برای شما اهمیت دارد؟ یافته ها نشان می دهد در حدود ۱۰ درصد پاسخگویان از موضوع محیطزیست و تفکیک زباله، نه آگاهی دارند و نه این موضوع برای آن‌ها حائز اهمیت است. همچنین این یافتهها حاکی از آن است که اهمیت و آگاهی در مورد تفکیک زباله و محیط زیست با سن، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، سطح تحصیلات و مدت اقامت رابطه دارد. نتایج نشان می دهد مناطق ۱۹، ۱۰ و ۹ کم‌ترین آگاهی را نسبت به مسائل محیط زیست و همچنین مناطق ۱۰، ۷ و ۲۲ نسبت به مسائل محیط زیست کم‌ترین اهمیت را می دهند