سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا انصاری فرد – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
مهراب کاظمی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه اصفهان
مهدی انصاری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان آگاهی دبیران تربیت بدنی از مدیریت آسیب های ورزشی در دبیرستان های شهر شیراز بود. جامعه آماری این تحقیق شامل دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر شیراز که تعداد آنها در زمان تحقیق ۲۰۴ دبیرستان بود و با توجه به کمی حجم جامعه این تعداد به عنوان نمونه انتخاب شدند، صورت گرفت. ا بزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط ۵ متخصص تربیت بدنی در زمینه آسیب شناسی تأیید شد. همچنین ضریب اعتبار آلفای کرونباخ برابر ۰/۸۳ به دست آمد که در سطح P=0/001 معنادار بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل کلوموگروف اسمیرنف، t ، تحلیل واریانس استفاده شد. در این تحقیق چهار سناریو در مورد آسیب های بالقوه جدی در مدارس را طراحی کرده و از شرکت کنندگان خواسته شد که مناسب ترین پاسخ را انتخاب کنند. نتایج تحقیق نشان داد که ۹۴/۸% دبیران به سناریوی ۱، ۹۱/۴% به سناریوی ۲، ۶۴/۵، به سناریوی ۳، ۶۴/۵% به سناریوی ۴، ۹۴/۷ درصد پاسخ صحیح داده اند. با توجه به این نتایج کمترین درصد آگاهی دبیران تربیت بدنی در برخورد با سناریوی غش کردن ورزشکار است.