مقاله آگاهی پدیداری از منظر نظریه های بازنمودی ذهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در فلسفه از صفحه ۸۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: آگاهی پدیداری از منظر نظریه های بازنمودی ذهن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی پدیداری
مقاله نظریه بازنمودی ذهن
مقاله بازنمودگرایی
مقاله نظریه های مرتبه بالاتر آگاهی
مقاله ذهنیت قائم به تلقی مدرک
مقاله طبیعت گرایی برساختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بدیع کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از پرسش های مهم در معرفت شناسی واقعیات غیرفیزیکی، آگاهی پدیداری است. ادعای اصلی فیزیکالیسم و از جمله نظریه بازنمودی ذهن این است که تبیین حقیقی رویدادها تنها از طریق تبیین های فیزیکی امکان پذیر است، از این رو می توان تبینی بر پایه قوانین فیزیکی و عینی از چنین واقعیاتی ارائه نمود. در مقابل این دیدگاه، پدیدارگرایان (تحلیلی) معتقدند تجربیات آگاهانه و جنبه سوبژکتیو آگاهی پدیداری به تبیین های فیزیکی، عینی و علوم شناختی تن نمی دهند. این مقاله سعی دارد بعد از صورت بندی مساله آگاهی پدیداری بر اساس ذهنیت قائم به تلقی مدرک، راه حل های نظریه های بازنمودی ذهن را مطرح و نقدهای وارد بر آن را بیان کند و به این مساله بپردازد که آیا نظریه های بازنمودی می تواند چارچوب نظری قابل قبولی برای تبیین علی مساله آگاهی پدیداری به دست دهد؟