مقاله آگاهی و نگرش دندان پزشکان عمومی شهر اهواز پیرامون ضدعفونی قالب های دندانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۷۶ تا ۶۸۳ منتشر شده است.
نام: آگاهی و نگرش دندان پزشکان عمومی شهر اهواز پیرامون ضدعفونی قالب های دندانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله ضدعفونی
مقاله ماده قالب گیری
مقاله قالب گیری دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لواف شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: شنتیا مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کنترل عفونت از اهمیت بسیاری در درمان های دندان پزشکی برخوردار است. یکی از راه های انتقال عفونت از طریق قالب های دندانی است. آموزش دندان پزشکان در مورد کنترل عفونت و برنامه های آموزشی احتمال خطر آلودگی را کاهش می دهد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی و نگرش دندان پزشکان در رابطه با ضدعفونی قالب های دندانی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، ۹۳ دندان پزشک عمومی شهر اهواز به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه شامل ویژگی های دموگرافیک و ۱۵ سوال مربوط به آگاهی و ۱۴ سوال مربوط به نگرش تهیه شد. سوالات آگاهی امتیازبندی و برای هر سوال صحیح پاسخ داده شده، یک امتیاز در نظر گرفته شد. به سوالات نگرش نمره ۱ تا ۵ داده شد. سرانجام داده ها به وسیله آزمون های t و Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (a=0.05).
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی کلی دندان پزشکان مورد مطالعه ۶٫۱±۰٫۲ بود. ۶۶ نفر از ۹۳ نفر (۷۰٫۹۶ درصد) دارای آگاهی ضعیف با میانگین و انحراف معیار نمره ۴٫۶۵±۰٫۱، ۲۱ نفر (۲۲٫۵۸ درصد) دارای آگاهی متوسط با نمره ۹٫۳±۰٫۲ و تنها ۶ نفر (۶٫۴۵ درصد) دارای آگاهی خوب با نمره ۱۲٫۳±۰٫۲ بودند. میانگین کلی نمره نگرش ۶۳±۸ بود که ۸۶ نفر (۹۲٫۵ درصد) نگرش متوسط با میانگین و انحراف معیار نمره ۶۱±۶ و ۷ نفر (۷٫۵ درصد) نگرش خوب با نمره ۸۵±۵ داشتند. میزان آگاهی با افزایش سنوات اشتغال کاهش یافت (p value=0.01). متغیر نمره نگرش با مدت فراغت از تحصیل ارتباط معنی دار داشت (p value=0.04).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه بیشتر دندان پزشکان نسبت به ضدعفونی کردن مواد و وسایل نگرش مثبتی داشتند. میزان آگاهی دندان پزشکان شهر اهواز در مورد نحوه استفاده از مواد ضدعفونی کننده ضعیف بوده و نیازمند برنامه ریزی آموزشی در این خصوص می باشد.