مقاله آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان های اراک در مورد انتقال خون در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان های اراک در مورد انتقال خون در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله انتقال خون
مقاله پرستاران
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی مولود
جناب آقای / سرکار خانم: قمری زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پرستاران نقش مهمی در کاربرد بی خطر خون و فرآورده های آن دارند. ایمنی و اثربخشی فرآیند انتقال خون، وابسته به دانش و مهارت پرستارانی است که مسوولیت آن را به عهده گرفته اند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد انتقال خون در بیمارستان های اراک در سال ۱۳۸۹ بود.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقطعی بود و جامعه پژوهش آن را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های اراک تشکیل می دادند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شد. نمره دانش و عملکرد پس از کدگذاری بر حسب میزان امتیاز کسب شده در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب رتبه بندی گردید. داده ها به کمک آزمون های کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن و با استفاده از  SPSS 16تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بیشترین افراد مورد بررسی دارای جنسیت زن (%۹۲٫۹) و مدرک تحصیلی کارشناسی (%۹۹٫۳) بودند. میانگین و انحراف معیار سن ۲۹٫۷۹±۵٫۱۴ سال و سابقه کار، ۶٫۱۵±۴٫۷۶ سال بود. آگاهی سنجی پرستاران در ارتباط با انتقال خون نشان داد که %۵۰٫۹ افراد آگاهی خوب، %۳۳٫۵ متوسط و %۱۵٫۶ نیز آگاهی ضعیف داشتند. نتایج عملکرد پرستاران به شیوه خودسنجی نشان داد که اکثریت افراد (%۶۳٫۹) عملکرد خوب و بقیه عملکرد متوسط داشتند. بین دانش و عملکرد پرستاران ارتباط معنادار وجود داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: در این مطالعه اگر چه آگاهی و عملکرد اکثریت پرستاران مطلوب بود، ولیکن نیاز به داشتن آگاهی بیشتر در مورد عوارض انتقال خون و بهبود عملکرد مراقبتی وجود دارد. بنابراین اجرای برنامه های آموزشی و کنترل و نظارت مدیران ضروری به نظر می رسد.