مقاله آگاهی زنان زنجانی شرکت کننده در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج درباره فاکتورهای خطر مرتبط با پیامد نامطلوب بارداری (سال ۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: آگاهی زنان زنجانی شرکت کننده در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج درباره فاکتورهای خطر مرتبط با پیامد نامطلوب بارداری (سال ۸۹)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره قبل از ازدواج
مقاله آگاهی
مقاله پیامد نامطلوب بارداری
مقاله فاکتور خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیشگیری از پیامدهای نامطلوب بارداری یکی از اهداف مهم بهداشت عمومی است. در این راستا، در مطالعه حاضر آگاهی زنان شرکت کننده در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج درباره فاکتورهای خطر مرتبط با پیامد نامطلوب بارداری بررسی شد.
روش کار: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، آگاهی ۴۰۰ نفر از زنان شرکت کننده در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بررسی شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خودساخته شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات آگاهی بود که روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ۰٫۹۴ تایید و از جدول فراوانی و آزمون کای دو برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: میانگین آگاهی زنان از فاکتورهای خطر ۵٫۸۵±۳٫۳۹ بود، و فقط ۱۳٫۸ درصد افراد آگاهی خوب داشتند. بیشترین درصد آگاهی مربوط به کم خونی و کمترین درصد مربوط به مصرف سیگار بود. میزان آگاهی با شنیدن مطلبی درباره اسیدفولیک، مراقبت قبل از بارداری و تحصیلات ارتباط معنی داری نشان داد (p<0.01).
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر آگاهی اکثر زنان کم بود. لذا برنامه ریزی برای افزایش آگاهی از جزئیات خطر، درکلاس های آموزشی قبل از ازدواج مخصوصا در افراد بی سواد ضروری به نظر می رسد.