مقاله آگاهی دندانپزشکان استان بوشهر از پیشگیری از اندوکاردیت عفونی – سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۴۲۴ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: آگاهی دندانپزشکان استان بوشهر از پیشگیری از اندوکاردیت عفونی – سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندوکاردیت عفونی
مقاله پیشگیری اندوکاردیت
مقاله آنتی بیوتیک پیشگیرانه
مقاله آگاهی دندانپزشکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتکش ثریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: اندوکاردیت عفونی (IE) به عنوان یک بیماری تهدیدکننده زندگی محسوب می شود و باکتریمی ایجاد شده به دنبال اقدامات دندانپزشکی همواره به عنوان یک علت عمده آن محسوب می گردد. لذا پیشگیری از ابتلا به IE با استفاده از آنتی بیوتیک به صورت وسیع توصیه شده است. دستورالعمل 2007 AHA برای پیشگیری و درمان این بیماران به خوبی شناخته شده است. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی دندانپزشکان استان بوشهر در خصوص اندوکاردیت عفونی بود.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی و با استفاده از پرسشنامه ای خود ایفا که بر اساس دستورالعمل ۲۰۰۷ AHA تهیه شده بود، داده ها از تمامی دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در استان بوشهر جمع آوری شد. نتایج با استفاده از آزمون های تست T مستقل، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزارSPSS  ویرایش ۱۶ و در سطح معنی دار ۰٫۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از مجموع ۷۲ پرسشنامه توزیع شده در بین تمامی دندانپزشکان شاغل در استان بوشهر، ۵۹ پرسشنامه تکمیل شد (درصد پاسخ دهندگان در این مطالعه ۸۱٫۹۴ درصد بود). نزدیک به ۴۸ درصد دندانپزشکان تعداد بیماران در معرض خطر اندوکاردیت عفونی ویزیت شده در سال اندک اعلام کردند و فقط ۶۰٫۴ درصد از پاسخ دهندگان از دستورالعمل های پیشگیری آن اطلاع داشتند. فراوانی پاسخ صحیح در هیچ یک از موارد بیماری قلبی نیازمند آنتی بیوتیک پیشگیرانه از ۴۳ درصد بالاتر نبود. نوع و روش استفاده، زمان تجویز و مقدار آنتی بیوتیک تجویزی در تمامی موارد با دستورالعمل AHA-2007 مطابقت داشت. در مجموع، سطح آگاهی دندانپزشکان در خصوص نیاز به آنتی بیوتیک پیشگیرانه از اندوکاردیت عفونی ضعیف ارزیابی شد و فراوانی پاسخ های صحیح به بیماری های قلبی نیازمند آنتی بیوتیک پیشگیرانه از اندوکاردیت عفونی در هیچ یک از موارد از ۴۳ درصد بیشتر نبود.
نتیجه گیری: یافته ها بیانگر اهمیت نیاز به ارتقاء آگاهی دندانپزشکان برای پیشگیری از ابتلا به IE می باشد اگر چه فراوانی تعداد بیمارانی در معرض خطر IE ویزیت شده توسط دندانپزشکان بسیار پائین است.