مقاله آگاهی دانشجویان پرستاری از تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکیم سید اسماعیل جرجانی از صفحه ۳۰ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: آگاهی دانشجویان پرستاری از تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله تریاژ
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله بخش اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسمعیل
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تریاژ بیمارستان بخشی از کارکرد بخش اورژانس است که توسط پرستاران صورت می گیرد و پرستاران با شناخت سریع خود بر اساس الویت های درمانی، بیماران را دسته بندی می کنند، بنابراین لازم است دانشجویان پرستاری از روند تریاژ آگاهی داشته باشند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی دانشجویان پرستاری از تریاژ بیمارستانی در اورژانس بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی ۱۲۴ نفر از دانشجویان پرستاری ترم های هفت و هشت در سال  91- 1390 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه پژوهشگرساخته در سه بخش اطلاعات دموگرافیک، آگاهی تریاژ و تصمیم گیری برای اقدامات تریاژ بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری ۰٫۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرقت.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی دانشجویان ۹±۲٫۷ بود که بیانگر آگاهی پایین دانشجویان در مورد تریاژ بود. بیشترین میزان آگاهی مربوط به سطح یک تریاژ (۳۱٫۱ درصد) و کمترین آن مربوط به سطح دو تریاژ(۱۳٫۹ درصد) بود. اختلاف معنی داری بین آگاهی دانشجویان با سابقه کار دانشجویی در بخش اورژانس وجود داشت (P<0.05). مهمترین منبع کسب اطلاعات دروس دانشگاهی بود. مهمترین دلیل پایین بودن سطح آگاهی دانشجویان، عدم نظارت مربیان در دوران کارآموزی و کمبود زمان بیان شد.
نتیجه گیری: با توجه به نمرات پایین دانشجویان در مورد تریاژ بیمارستانی، نظارت بیشتر مربیان در دوران کارورزی، تاکید بر تریاژ در سرفصل های دانشجویان و انجام دوره های آموزشی تخصصی تریاژ برای مربیان و دانشجویان توصیه می شود.