مقاله آگاهی جنسیتی پزشکان مستقر در درمانگاه های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رضایتمندی مراجعین از آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۵۲۹ تا ۱۵۳۹ منتشر شده است.
نام: آگاهی جنسیتی پزشکان مستقر در درمانگاه های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رضایتمندی مراجعین از آن ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی جنسیتی
مقاله حساسیت جنسیتی
مقاله ایدئولوژی نقش جنسیتی
مقاله رضایتمندی بیمار
مقاله پزشکان عمومی
مقاله پزشکان متخصص
مقاله درمانگاه های سرپایی
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: ولی اله پورامیری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعامل پزشک – بیمار یک ماتریکس فرهنگی – اجتماعی – روانی – اقتصادی است که امروزه با طرح موضوع جنسیت چشم انداز جدیدی از این رابطه تعاملی حرفه ای ارائه شده است. در آموزش پزشکی نیز آگاهی جنسیتی با دو مقوله حساسیت جنسیتی و ایدئولوژی مربوط به نقش جنسیت مطرح می باشد. برای تحقق شعار بیمار محوری و ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مبتنی بر نیاز، این مطالعه با هدف شناخت رابطه آگاهی جنسیتی و رضایتمندی مراجعین از آن ها در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در شش ماه اول سال ۱۳۹۱ در سطح درمانگاه های عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ۱۵۰ پزشک شرکت کننده به صورت تصادفی ساده از بین پزشکان این درمانگاه ها انتخاب شدند. آگاهی جنسیتی پزشکان به وسیله پرسشنامه آگاهی جنسیتی (N-GAMS (The Nijmegen Gender Awareness in Medicine Scale مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در مطالعه به روش آسان و در دسترس از بین مراجعین به پزشکان متخصص و عمومی مستقر در این مراکز انتخاب شدند و با پرسشنامه مشارکت بیمار (PICS (Perceived Involvement in Care Scale مورد بررسی قرار گرفتند. رضایتمندی بیماران بر اساس چک لیست مربوطه از بین ۴۲۳ بیمار مراجعه کننده به این درمانگاه ها تعیین گردید. اطلاعات خام به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ با اجرای آزمون های توصیفی و تحلیلی از جمله ANOVA، Student-t و X2 انجام گرفت.
یافته ها: در این مطالعه ۱۵۰ پزشک متخصص و عمومی حضور داشتند که اکثر آن ها را متخصصین تشکیل می دادند. میانگین امتیازات مربوط به خرده مقیاس حساسیت جنسیتی در مورد پزشکان مرد بیشتر بود، با این حال این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین پزشکان مرد امتیاز بالاتری در خرده مقیاس ایدئولوژی نقش جنسیتی کسب نمودند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. این یافته ها به این معنی است که آگاهی جنسیتی پزشکان مرد نسبت به پزشکان زن کمتر بود و بیشتر از تفکر کلیشه ای نسبت به جنس پزشک و بیمار برخوردار بودند. همچنین در این مطالعه آگاهی جنسیتی پزشکان عمومی با توجه به امتیازات کسب شده کمتر از متخصصین برآورد شد. با بررسی ۴۲۳ پرسشنامه مربوط به بیماران مشخص شد که بیماران زن و مرد از پزشکان مرد بیشتر از پزشکان زن است که البته این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دادند که آگاهی پزشکان زن در مورد مسایل مربوط به جنسیت از پزشکان مرد بیشتر است، با این حال این امر موجب افزایش رضایتمندی مراجعین از آن ها نگردید. این مشاهده می تواند با مسایلی چون ازدحام مراجعین در درمانگاه های مراکز آموزشی، فقدان وقت کافی پزشکان برای پرداختن به مسایل جانبی، تفکر سنتی جامعه ایران نسبت به جنسیت پزشک و اعتقاد بیشتر به پزشکان مرد قابل توجیه باشد. تحقق شعار بیمار محوری مستلزم ایجاد فرهنگ پذیرش و فرصت عادلانه برای بیمار می باشد.