مقاله آگاهی، نگرش و عملکرد دندان پزشکان شهر شیراز در رابطه با بیماری ایدز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: آگاهی، نگرش و عملکرد دندان پزشکان شهر شیراز در رابطه با بیماری ایدز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایدز
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله دندان پزشکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی مهرو
جناب آقای / سرکار خانم: فرزین میترا
جناب آقای / سرکار خانم: درفشی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: مددی گلسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خطر مواجهه با عفونت های ویروس ایدز همواره یکی از نگرانی های دندان پزشکان و پرسنل بهداشتی به حساب می آید. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی، نگرش و چگونگی عملکرد دندان پزشکان شهر شیراز در مقابل عفونت ایدز بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی با استفاده از ۶۸ پرسش نامه با ۴۵ سوال، بین دندان پزشکان شهر شیراز (عمومی و متخصص) انجام گردید. نتایج توسط نرم افزار SPSS و آزمون های ANOVA، t-test و Pearson correlation مورد بررسی قرار گرفت (a=0.05).
یافته ها: درصد پاسخ گویی در این مطالعه ۸۸ درصد (۶۰ پرسش نامه) بود. میانگین آگاهی دندان پزشکان از مجموع ۱۳ نمره ۱٫۹±۸٫۹ و میانگین سطح عملکرد ۳٫۲±۱۰٫۱۵ بود و تفاوت آماری معنی داری میان مردان و زنان دیده نشد (۰٫۵۱=p value). بین سطح آگاهی و سن دندان پزشک رابطه آماری معنی داری مشاهده شد، به این ترتیب که سطح آگاهی با افزایش سن کاهش (۰٫۰۳=p value) و میزان عملکرد افزایش یافتp value=0.001) ).93.3  درصد اعتقاد داشتند که درمان بیماران آلوده به ویروس ایدز جزء وظیفه حرفه ای آن ها است. ۷۰ درصد دندان پزشکان عقیده داشتند که خطر انتقال عفونت با وجود رعایت احتیاط های لازم به آن ها زیاد می باشد. در میان سوالات مربوط به نگرش، هیچ تفاوت معنی داری در سطح آگاهی و عملکرد گروه های پاسخ دهنده مشاهده نگردید (۰٫۲۹=p value).
نتیجه گیری: بر پایه مطالعه حاضر، آگاهی و عملکرد دندان پزشکان در مورد بیماری ایدز ضعیف بود. بنابراین لازم است که آگاهی، نگرش و عملکرد دندان پزشکان در مورد بیماری ایدز ارتقاء یابد. پیشنهاد می شود در برنامه های آموزش دندان پزشکان توجه بیشتری به این مساله صورت گیرد.