مقاله آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر اصفهان – ایران در خصوص اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزان و روش های حفاظتی در برابر آنها در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر اصفهان – ایران در خصوص اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزان و روش های حفاظتی در برابر آنها در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتوهای یونیزان
مقاله حفاظت
مقاله رادیوگرافی دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدریان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی نیان مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاربرد روزافزون رادیوگرافی های دندانی، سبب لزوم افزایش آگاهی و عملکرد مناسب دندانپزشکان در زمینه حفاظت از پرتوهای یونیزان می شود. به همین جهت مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در مورد اثرات پرتوهای یونیزان و روش های حفاظت در برابر آنها انجام گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، به منظور سنجش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان مورد نظر، پرسشنامه ای مشتمل بر سوالات سنجش آگاهی، نگرش، عملکرد و اطلاعات دموگرافیک در بین ۱۸۴ دندانپزشک شهر اصفهان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS با ویرایش ۱۵ انجام شد (a=%5).
یافته ها: در مطالعه حاضر 73.2 درصد از دندانپزشکان مورد بررسی، آگاهی ضعیف داشتند. 25.6 و 1.2 درصد از دندانپزشکان نیز به ترتیب سطح آگاهی متوسط و خوب داشتند. ۲۴ و ۷۶ درصد به ترتیب نگرش خوب و بی تفاوت داشتند. ۱۰% از پیش بند سربی و 4.5 درصد از گردبند تیروئیدی برای بیماران استفاده می کردند. سابقه کار با سطح آگاهی رابطه معکوس معنی دار داشت (P=0.004، r=-0.218).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، آگاهی دندانپزشکان شهر اصفهان ضعیف ارزیابی می شود و دوره های آموزشی در زمان تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی در این زمینه ضروری است.