مقاله آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به پیشگیری پس از مواجهه با HIV که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به پیشگیری پس از مواجهه با HIV
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تماس شغلی
مقاله HIV
مقاله آگاهی
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیزنوبیک آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: رفایی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانیان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پیشگیری پس از مواجهه (PEP) با ویروس HIV، به طور چشمگیری انتقال عفونت را در تماس های شغلی کاهش می دهد. دانشجویان پرستاری و مامایی جزو گروه های پرخطر از نظر تماس با ترشحات بیماران می باشند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی همدان نسبت به PEP انجام شد.
مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی، ۱۲۹ دانشجوی سال آخر رشته های پرستاری و مامایی با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد و نتایج با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS و آزمون های کای دو، دقیق فیشر و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که از ۱۲۹ دانشجو، ۶٫۲% پسر و ۹۳٫۸% دختر بودند. هم چنین ۳۶٫۴% دانشجوی پرستاری و ۶۳٫۶% دانشجوی مامایی بودند، میانگین سنی کل دانشجویان ۳٫۵۴±۲۴٫۹۶ سال بود. ۴۵٫۷% از دانشجویان از آگاهی خوب، ۸۲٫۲% از نگرش مثبت و ۷۳٫۶% از عملکرد ضعیفی در رابطه با PEP برخوردار بودند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی و عملکرد دانشجویان در رابطه با PEP درحد ضعیفی می باشد و هر چند نگرش آن ها نسبت به موضوع مثبت است ولی بر عملکرد آن ها تاثیر نداشته است.هم چنین آن ها در معرض خطر ابتلا به HIV ناشی از تماس با مایعات پرخطر قرار دارند. بنابراین جهت بهبود عملکرد دانشجویان علاوه بر سیاست گذاری جهت ارتقای آگاهی دانشجویان در زمینه PEP، نیاز به توجه بیشتر مسوولین ذیربط در زمینه ارتقای مهارت ها، منابع و نظارت کافی بر عملکرد دانشجویان در عرصه های کارآموزی می باشد.