مقاله آگاهی، نگرش و تجربه برخورد نسبت به کودک آزاری در دندان پزشکان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۷۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: آگاهی، نگرش و تجربه برخورد نسبت به کودک آزاری در دندان پزشکان شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک آزاری
مقاله سوء رفتار با کودک
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله دندان پزشکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمعلمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دندان پزشکان از جایگاه ویژه ای برای تشخیص و گزارش دهی موارد کودک آزاری برخوردارند، زیرا بیش از نیمی از موارد کودک آزاری در ناحیه سر و گردن اتفاق می افتد. هدف مطالعه حاضر بررسی دانش، نگرش وتجربه برخورد دندان پزشکان پیرامون موارد کودک آزاری و بی توجهی بود.
مواد و روش ها: پژوهش انجام شده توصیفی- تحلیلی بود. نمونه گیری آن به صورت چند مرحله ای (خوشه ای- سیستماتیک) از مطب ها و درمانگاه های شهر اصفهان و هم چنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ابزار پژوهش یک پرسش نامه خود ایفا بوده که از ۱۳۴ دندان پزشک عمومی و ۴۰ متخصص دندان پزشکی اخذ گردید. داده های به دست آمده با آنالیزهای اسپیرمن، پیرسون، واریانس یک طرفه و فریدمن در سطح اطمینان ۰٫۹۵ بررسی شد.
یافته ها: آگاهی دندان پزشکان راجع به انواع و علایم کودک آزاری پایین بود. دندان پزشکان نگرش مطلوبی پیرامون این موضوع در دندان پزشکی داشته و تمایل زیادی برای تشخیص و گزارش دهی موارد مشکوک آن به مراجع قانونی نشان دادند (میانگین نمره نگرش ۱۵٫۱ از ۲۰بود). زنان اهمیت این موضوع را در دندان پزشکی بیش تر درک می کردند و تمایل بیش تری به گزارش دهی موارد آن داشتند (۰٫۰۳=p value). تجربه برخورد دندان پزشکان با موارد کودک آزاری در بیماران شان ۱۱٫۵ درصد بود که تنها یک نفر (۵ درصد) برخی از موارد را گزارش نموده بود. مهم ترین دلایل گزارش نکردن توسط دندان پزشکان، عدم قطعیت از رخ دادن آزار و نداشتن دانش و آگاهی کافی در این زمینه بود.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، دندان پزشکان نسبت به کودک آزاری آگاهی پایین، نگرش بالا و تجربه اندکی داشتند. افزودن واحدهای درسی مورد نیاز به برنامه آموزشی و آموزش دندان پزشکان در بازآموزی های علمی توصیه می شود.