مقاله آیا همبستگی ژنتیکی بین ژن CACNA1A و فرم معمول میگرن در شهر اصفهان وجود دارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۳ منتشر شده است.
نام: آیا همبستگی ژنتیکی بین ژن CACNA1A و فرم معمول میگرن در شهر اصفهان وجود دارد؟
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم معمول میگرن
مقاله جمعیت اصفهان
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادشریف مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: معمار رخساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: میگرن همی پلژیک خانوادگی (familial hemiplegic migraine یا FHM) یک نوع نادر از میگرن است که نقش ژن CACNA1A در آن به اثبات رسیده است. در مطالعه حاضر، ۶ جهش شایع ژن CACNA1A بر روی بیماران مبتلا به فرم معمول میگرن در جمعیت اصفهان بررسی شد.
روش ها: جمعیت مورد مطالعه شامل ۷۴ بیمار بود که به دو گروه با سابقه فامیلی و بدون سابقه فامیلی ابتلا به میگرن تقسیم گردیدند. اطلاعاتی نظیر فرکانس و مدت زمان حملات میگرنی، شدت بیماری و کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه HIT6 (Headache impact test) و MSQ2(Migraine-specific quality of life questionnaire) گردآوری شد. نمونه های  DNA بیماران برای تعیین توالی اگزون های ۵، ۱۶، ۳۲ و ۳۶ ژن CACNA1A آماده شد.
یافته ها: ۵۰ بیمار مبتلا به میگرن با سابقه فامیلی و ۲۴ بیمار بدون سابقه فامیلی بودند. میانگین ± انحراف معیار تعداد حملات میگرن در ماه (فرکانس) و مدت زمان حملات میگرنی (میزان سردرد بر حسب ساعت در ماه)، شدت بیماری و کیفیت زندگی در مبتلایات به میگرن با سابقه فامیلی به ترتیب ۹٫۶۶ ± ۸٫۱۱، ۱۸٫۰۸ ± ۱۱٫۴۹ ساعت، ۶۲٫۸۴ ± ۷٫۰۳ و ۴۴٫۸ ± ۱۳٫۵ در بیماران بدون سابقه فامیلی به ترتیب ۹٫۹۵ ± ۹٫۳۹، ۱۸٫۸۳ ± ۱۲٫۱۱ ساعت، ۶۱٫۰۴ ± ۶٫۵۵ و ۳۸٫۳۸ ± ۱۰٫۹ بود. تنها تفاوت معنی دار در کیفیت زندگی در دو گروه بیماران مشاهده شد (P=0.047). آنالیز تعیین توالی در ژن CACNA1A در ۳۰ بیمار مبتلا به میگرن با سابقه فامیلی مثبت نشان داد که در ۹ نفر از بیماران پلی مورفیسم (G® Ant 2369) در اگزون ۱۶ وجود داشت. همچنین در تعیین توالی هیچ جهشی مشاهده نگردید. در این تحقیق ارتباط معنی داری بین میانگین فرکانس، مدت زمان حملات میگرنی، شدت بیماری و کیفیت زندگی با پلی مورفیسم دیده نشد.
نتیجه گیری: داده های این مقاله حاکی از آن است که در بین ۳۰ بیمار مبتلا به میگرن در جمعیت اصفهان، هیچ جهشی مشاهده نشد. به عبارت دیگر ارتباطی بین ژن درگیر در FHM و مبتلایان به میگرن در اصفهان وجود ندارد.