مقاله آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافیا امکان پذیر است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۸۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافیا امکان پذیر است؟
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه آموزشی تلفیقی
مقاله دانش آموزان
مقاله فعالیت بدنی
مقاله یادگیری شناختی
مقاله یادگیری معنادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بروجردی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق: هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان پذیری طراحی و برنامه ریزی تلفیق درس تربیت بدنی با درس جغرافی جهت یادگیری می باشد که در نوع خود برای اولین بار در کشور و حتی در جهان اجرا می شود.
روش تحقیق: تعداد ۶۰ دانش آموز دختر سال اول راهنمایی به شیوه تصادفی خوشه ای از بین دانش آموزان مقاطع راهنمایی شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از از آزمون معلم ساخته یکسان که شامل کلیه حیطه های یادگیری شناختی بلوم بود، در گروه های تجربی و کنترل پس از اجرای تلفیق درس تربیت بدنی با آن درس استفاده شد. ثبات درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی محتوایی آن را چند تن از اساتید تایید کردند. از آزمون آماری t دو گروه مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافی تاثیر معناداری بر یادگیری شناختی و حیطه های آن دراین درس در دانش آموزان این جامعه دارد (P<0.05).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش گروه تجربی که جغرافی را به شیوه تلفیق با درس تربیت بدنی آموزش دیدند نسبت به گروه کنترل که درس جغرافی را به شیوه سنتی آموزش دیدند، در یادگیری شناختی درس جغرافی و حیطه های آن موفق تر بودند و توانستند به سطوح بالاتری از تفکر و یادگیری دست یابند.