مقاله آیا سیاست های غیرقیمتی نقش مهمی در تفاوت عملکرد بانک ها در نظام بانکی ایران داشته اند؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: آیا سیاست های غیرقیمتی نقش مهمی در تفاوت عملکرد بانک ها در نظام بانکی ایران داشته اند؟
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانک
مقاله استراتژی های غیرقیمتی
مقاله تمایز تولید
مقاله شدت تبلیغات
مقاله بانکداری الکترونیک
مقاله کارایی فنی
مقاله مدل یک مرحله ای داده های ترکیبی مرزی تصادفی
مقاله مدل کارایی برتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردبچه حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جهان مهین سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنگاه ها از سیاست های غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده می کنند. این سیاست ها به مجموعه روش هایی گفته می شود که شامل تغییر قیمت ها نباشند. نظر به اینکه بانک ها اغلب در استفاده از سیاست های قیمتی به شدت محدود هستند، سیاست های غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران به تازگی تحولات ساختاری از طریق ایجاد بانک های خصوصی و خصوصی سازی بانک های تجاری دولتی را تجربه کرده است. این اصلاحات باعث افزایش رقابت بین بانک ها شده است. از این رو، بانک های تجاری به منظور افزایش سهم خود در بازار از سیاست های متفاوتی استفاده می کنند. به دلیل تنظیم و تثبیت نرخ های سود وام ها و سپرده ها توسط بانک مرکزی، سیاست های غیرقیمتی اهمیت و اولویت بیشتری یافته اند. این مقاله به عنوان یک مطالعه پیشگام تلاش کرده است اثر چنین سیاست هایی را بر عملکرد بانک های ایران با استفاده از یک نمونه شامل ۱۲ بانک تجاری طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۸۱ بررسی کند. بدین منظور رویکرد مرزی تک مرحله ای داده های ترکیبی استفاده شده است. این رویکرد امکان محاسبه کارایی در سطح بنگاه و عوامل ناکارایی را به طور هم زمان فراهم می کند. همچنین به منظور بررسی سازگاری روش ها و کنترل نتایج، روش کارایی برتر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در تخمین این مدل ها، به منظور کنترل اثر سایر عوامل موثر بر عملکرد بانک ها مانند ساختار مالکیت، تجربه بانک، ریسک عملکرد و تمرکز بازار، این متغیرها نیز در مدل لحاظ شده اند.
نتایج این مطالعه نشان می دهند که صرف نظر از روش مورد استفاده سیاست های غیرقیمتی مانند تمایز تولید، تبلیغات و بانکداری الکترونیک باعث بهبود عملکرد بانک ها در نمونه مورد بررسی شده است.