مقاله آیا سطوح سرمی تیروتروپین در محدوده طبیعی با نمایه توده بدنی مرتبط می باشد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۲۱۸ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: آیا سطوح سرمی تیروتروپین در محدوده طبیعی با نمایه توده بدنی مرتبط می باشد؟
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه توده بدن
مقاله سطوح تیروتروپین
مقاله عملکرد تیروئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهران لادن
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار عطیه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نیا میترا
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گزارش های مربوط به ارتباط میان غلظت سرمی تیروتروپین و نمایه توده بدنی (BMI) در افراد با عملکرد نرمال تیروئید محدود بوده و متفاوت می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح سرمی تیروتروپین در محدوده رفرانس و نمایه توده بدنی بود.
روش ها: ۱۵۸۱ فرد بدون سابقه بیماری تیروئید در قالب مطالعه قند و لیپید تهران در بررسی مقطعی به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. سطح تیروتروپین سرم و آنتی بادی ضد پراکسیداز در نمونه سرمی ناشتای افراد اندازه گیری شد. قد و وزن اندازه گیری و نمایه توده بدن محاسبه گردید.
یافته ها: غلظت سرمی تیروتروپین در محدوده نرمال ارتباط مثبت و معنی داری با نمایه توده بدنی داشت (P<0.002) به گونه ای که هر واحد افزایش ۱ mm/ml در غلظت سرمی TSH با افزایش ۰٫۳۱ kg/m2 در میانگین BMI همراه بود (P<0.002، %۹۵, CI=0.1-0.5). این ارتباط مثبت و معنی دار بعد از کنترل برای جنس، فعالیت بدنی و سیگار و حتی در زیر گروه افراد بدون بیماری تیروئید اتوایمیون (بدون وجود TPO Ab) همچنان حفظ شد. ارتباط بین سطوح سرمی TSH و نمایه توده بدنی فقط در افراد غیرسیگاری وجود داشت (P<0.004).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تاییدی است براین موضوع که غلظت سرمی تیروتروپین در محدوده رفرانس، یکی از عوامل موثر بر نمایه توده بدنی در افراد غیر سیگاری می باشد.