مقاله آیا روزه داری در ماه مبارک رمضان پاسخ های قلبی- تنفسی، ترکیب بدنی و چربی های خون ورزشکاران را تغییر می دهد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳ منتشر شده است.
نام: آیا روزه داری در ماه مبارک رمضان پاسخ های قلبی- تنفسی، ترکیب بدنی و چربی های خون ورزشکاران را تغییر می دهد؟
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه داری در ماه رمضان
مقاله حداکثر اکسیژن مصرفی
مقاله گلوکز
مقاله چربی های خون
مقاله ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: میلیون ها ورزشکار مسلمان در سراسر جهان هر ساله در ماه رمضان روزه می گیرند. با این حال، یافته های کمی در مورد اثرات روزه داری در ماه رمضان روی عملکرد ورزشی وجود دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تغییرات آمادگی قلبی- تنفسی، ترکیب بدنی و چربی های خون افراد ورزشکار طی روزه داری در ماه رمضان به تمرینات ورزش هوازی متوسط تا شدید بود.
روش ها: ۶۶ نفر از مردان ورزشکار سالم روزه دار و غیر روزه دار از بین افراد ورزشکاران استقامتی شهرستان یزد به صورت هدفمند انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در سه گروه روزه دار (n=22)، روزه دار و فعالیت ورزشی (n=22)، غیر روزه دار (n=22) قرار گرفتند. سپس گروه روزه دار و فعالیت ورزشی، علاوه بر انجام اعمال روزه داری، فعالیت ورزشی را به مدت یک ماه (۱۲ جلسه، ۳ جلسه در هفته به مدت ۱۲۰ دقیقه با شدت ۸۵-۶۵ درصد اکسیژ ن مصرفی بیشینه) در طی ماه مبارک رمضان انجام می دادند. در حالی که گروه روزه دار تنها روزه داری و گروه غیر روزه دار فقط فعالیت ورزشی را به عنوان اثر مداخله ای انجام می دادند. وزن، شاخص توده بدنی، اکسیژ ن مصرفی بیشینه، قند خون، کلسترول تام، لیپوپروتئین کم چگال، لیپوپروتئین پر چگال و تری گلیسرید آزمودنی ها قبل و بعد از ماه رمضان اندازه گیری شد.
یافته ها: حداکثر اکسیژ ن مصرفی و لیپوپروتئین پر چگال ورزشکاران روزه دار همراه با فعالیت ورزشی در مقایسه با قبل از رمضان افزایش معنی داری پیدا کرد، در حالی که کلسترول تام و گلوکز کاهش یافت. همچنین، نتایج حاصل از اندازه های تکراری، هیچ تغییر معنی داری بین میانگین متغیرهای ترکیب بدنی و چربی های خون گروه های ورزشکاران را نشان نداد. همچنین، بین میانگین اکسیژ ن مصرفی بیشینه گروه های ورزشکاران، تفاوت معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری: ترکیب فعالیت ورزشی و روزه داری در ماه مبارک رمضان هیچ اثر معکوسی در عملکرد ورزشی افرادی که تمرین زیر بیشینه را انجام می دهند، ایجاد نمی کند. همچنین، روزه داری همراه فعالیت ورزشی با افزایش در حداکثر اکسیژن مصرفی، لیپوپروتئین با چگالی بالا و بهبود کلسترول تام و گلوکز خون در ورزشکاران روزه دار همراه است.