مقاله آیا درمان رفلاکس معدی – مروی با امپرازول در بیمارانی که رینیت آلرژیک دارند، سبب کاهش علایم رینیت می گردد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۳۹۹ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: آیا درمان رفلاکس معدی – مروی با امپرازول در بیمارانی که رینیت آلرژیک دارند، سبب کاهش علایم رینیت می گردد؟
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رینیت آلرژیک
مقاله رفلاکس معدی – مروی
مقاله امپرازول
مقاله اثربخشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرکانی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: جباری آزاد فرحزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فریدحسینی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: رینیت آلرژیک شایع ترین نوع آلرژی در بین مردم می باشد. تشخیص و درمان دقیق این بیماری جهت جلوگیری از پیشرفت سایر آلرژی ها بسیار مهم است. از طرف دیگر رفلاکس معدی – مروی از شایع ترین بیماری های گوارشی بوده و در زمینه اثر متقابل آن و آسم آلرژیک مطالعات گسترده ای صورت پذیرفته است. برخی از مطالعات نشان داده که عدم درمان رفلاکس معدی – مروی در بیمارانی که آسم دارند کنترل این بیماری را با مشکل مواجه می سازد. برخلاف آسم، مطالعات بسیار اندکی در مورد اثر رفلاکس معدی – مروی بر درمان رینیت آلرژیک وجود دارد. در این مطالعه اثر درمان رفلاکس معدی – مروی بر کاهش علایم رینیت در بیمارانی که هم زمان رینیت آلرژیک دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی که به صورت آینده نگر به مدت ۶ ماه از فروردین تا مهر ۱۳۹۲ در مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد، ۱۰۳ بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای بیمارانی که علاوه بر رینیت آلرژیک هم زمان مبتلا به رفلاکس معدی – مروی بودند به مدت ۶ هفته روزانه ۲۰ میلی گرم امپرازول تجویز شد. درمان های معمول آلرژی نیز ادامه یافت و در نهایت میزان علایم آلرژی بینی قبل و بعد تجویز امپرازول (روزهای ۵، ۱۰، ۳۰) در نرم افزار آنالیز آماری SPSS ویرایش ۱۱٫۵ با کمک آزمون های آماری کای مربع، و تی زوجی هم مقایسه شدند و از نرم افزار Epi info ویرایش ۷ نیز استفاده شد.همچنین P کمتر از ۰٫۰۵ به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه ۱۰۳ بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک فصلی – به دو گروه ۳۸) GERD درصد و(n=33 و (۶۸ درصد (n=70 و با میانگین سنی ۲۸ و ۲۵٫۷ سال به ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفتند. در گروه اول پس از تجویز امپرازول علایم رفلاکس در روزهای ۵، ۱۰، ۳۰ پس از درمان به طور معنی داری کاهش یافت (P=0.03)؛ ولی ارتباطی بین درمان رفلاکس و کاهش علایم آلرژیک دیده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد بین درمان رفلاکس معدی – مروی و کاهش علایم آلرژی در بیمارانی که رینیت آلرژیک دارند ارتباط معنی داری وجود ندارد؛ با این وجود مطالعات کامل تر با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد می گردد.