مقاله آیا حادثه اتمی فوکوشیما سطح تابش پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل در شمال ایران را تغییر داده است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: آیا حادثه اتمی فوکوشیما سطح تابش پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل در شمال ایران را تغییر داده است؟
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حادثه فوکوشیما
مقاله پرتوهای گامای زمینه
مقاله شهرستان بابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاردان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: شبستانی منفرد علی
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفیان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تهمتن راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: سامانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی شقایق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حادثه فوکوشیما نگرانی هایی را در رابطه با انتشار مواد رادیواکتیو در جهان و افزایش پرتوگیری ها بدنبال داشته است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه سطح تابش پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل در شمال ایران، قبل و بعد از حادثه می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه به منظور دوزیمتری محیطی از مناطق مختلف شهری و روستایی در ۱۸۲ نقطه شهرستان بابل با روش استاندارد دوزیمتری آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده و با نتایج دوزیمتری قبل از حادثه که با همین روش در همین نقاط در سال ۲۰۱۰ به منظور بررسی همراهی بین سطح تابش پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل با فراوانی سرطان انجام شده بود، مقایسه شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین آهنگ دوز تابش زمینه مربوط به پرتوهای گامای محیطی در زمان پس از وقوع حادثه nSv/hr 37.06±۱۷٫۷۶ معادل mSv/y 0.33 می باشد که با زمان قبل از حادثه nSv/hr 60.62±۱۲٫۹۶ معادل mSv/y 0.53 در همین مناطق تفاوت معنی داری از خود نشان نمی دهد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که حادثه فوکوشیما بر سطح پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل در شمال ایران اثر قابل توجهی نداشته است.