مقاله آیا تمرین در شرایط بینایی ویژه دقت در اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال را بهبود می بخشد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: آیا تمرین در شرایط بینایی ویژه دقت در اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال را بهبود می بخشد؟
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی حسی – حرکتی
مقاله ویژگی پردازشی
مقاله بسکتبال
مقاله بینایی
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، یافتن پاسخ این سوال بود که آیا تمرین در شرایط بینایی ویژه مزیتی برای یادگیری دقت اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ایجاد می کند یا نه؟ شرکت کنندگان ۲۸ پسر نوجوان داوطلب با میانگین سن ۰٫۷۵±۱۷٫۱۴ سال بودند که در دو گروه: با نور معمولی (گروه کنترل) و شرایط روشنایی ویژه متمرکز روی حلقه بسکتبال (گروه تجربی) به مدت ۱۵ جلسه تمرین کردند. ده روز پس از آخرین جلسه تمرین، گروه ها در شرایط بینایی معمولی و ویژه ارزیابی شدند. بر اساس نتایج، در مرحله تمرین بهبود دقت پرتاب های هر دو گروه مشابه بود. در آزمون با شرایط بینایی معمولی، دقت پرتاب های آزاد گروه تجربی به مقدار معناداری کمتر از گروه کنترل بود. بنابراین مزیت تمرین در شرایط بینایی ویژه تایید نشد. بر اساس نتایج، تنها وقتی آزمون در شرایط بینایی ویژه انجام گرفت برتری با گروه تجربی بود. در مجموع نتایج نشان داد که تنها وقتی می توان انتظار داشت یک وضعیت تمرینی خاص موجب یادگیری بهتر مهارت های ورزشی (مانند پرتاب آزاد بسکتبال) شود که شرایط حسی – حرکتی و پردازشی مشابه بر تمرین و آزمون حاکم باشد.